loading

Pravila privatnosti

1. Svrha i cilj

Korištenjem usluga FINE Gotovinski servisi d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 182 (dalje u tekstu: Fina GS) povjeravate nam svoje podatke. Sve vaše osobne podatke koje Fina GS prikupi putem Internet stranice na kojoj se nalazi ova Izjava i korištenjem drugih oblika neposredne, pismene ili elektronske komunikacije u sklopu obavljanja svojih poslovnih aktivnosti, koji sadrže/upućuju na ovu Izjavu, prikupljamo, obrađujemo i čuvamo u skladu sa uvjetima ove Izjave, internih dokumenata Fine GS o zaštiti osobnih podataka, kao i propisa važećih u Republici Hrvatskoj.

Ova Izjava opisuje podatke koje prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe koristimo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima. Pristupanjem ili korištenjem ove Internet stranice potvrđujete da ste pročitali i  razumjeli njezin sadržaj, vaša prava i načine njihovog ostvarenja.

Vaši podaci obrađivat ćemo samo u  svrhe za koje su prikupljeni.

Sukladno važećoj legislativi o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup osobnim podacima, eventualni ispravak istih te sva ostala prava navedena u točki 8.

Ukoliko je temelj obrade vaših osobnih podataka privola koju ste nam dali za određene svrhe obrade, vaše je pravo u svakom trenutku povući privolu za neku od tih svrha obrade. To uključuje i slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim e- mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

 

2. Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vaših osobnih podataka ili ako suglasnost za obradu osobnih podataka prikupljenih korištenjem ove stranice želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada opozvati, molimo da nam se obratite putem sljedećih kontakata:

FINA Gotovinski servisi d.o.o.

Radnička cesta 182

10000 Zagreb

Tel. (+385) 1 6419 000

Službenik za zaštitu podataka: dpo@finags.hr

Molimo vas da koristite obrasce za kontakt koji vam stoje na raspolaganju, a koji sadrže sve informacije koje su nam potrebne za nastavak komunikacije i rješavanje vaših zahtjeva.

 

3. Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Zavisno od usluge koju vam pružamo, a koja određuje svrhu prikupljanja osobnih podataka te komunikacije koju upotrebljavamo prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 1. vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa.
 2. ostale osobne podatke: koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom sklapanja ugovora ili tijekom trajanja ugovornog odnosa, kao što su podaci iz osobne iskaznice, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju.
 3. podatke o korištenju uslugama Fine GS: npr. vrsta korištenih usluga, broj usluga, lokacija pružanja usluga.

Fina GS ne prikuplja osobne podatke o djeci (definirani kao osobe mlađe od 16 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njihovih roditelja ili  zakonskog zastupnika. Roditelj ili  zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

 

4. Pristup i zaštita osobnih podataka

Svi prikupljeni osobni podaci pošteno i zakonito se obrađuju i dostupni su samo djelatnicima Fine GS i ovlaštenim osobama (izvršiteljima obrade - kojima su ti podaci zakonito proslijeđeni i nužni za izvršavanje ugovorene obrade te tijelima i organizacijama od javnog interesa ili tijelima i organizacijama koje izvršavanju službene ovlasti sukladno važećoj zakonskoj regulativi) koje imaju zakonito pravo pristupa osobnom podacima. Svi naši djelatnici i druge ovlaštene osobe  odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Pristup i postupanje s osobnim podacima fizičkih osoba te svrhe obrade definirane su ugovorima s: klijentima, djelatnicima, dobavljačima, podizvršiteljima i ostalim  ugovornim partnerima Fine GS te ovlastima i odgovornostima za pristup podacima unutar Fine GS i primjenjivom zakonskom regulativom.

Osobne podatke koje obrađujemo (prikupljamo, bilježimo, organiziramo, strukturiramo, pohranjujemo, prilagođavamo ili izmjenjujemo, pronalazimo, obavljamo uvid, upotrebljavamo, otkrivamo prijenosom, širimo ili stavljamo na raspolaganje na drugi način, usklađujemo ili kombiniramo, ograničavamo, brišemo ili uništavamo) štitimo odgovarajućim organizacijsko tehničkim mjerama pri čemu se primjenjuju visoki standardi sigurnosti.

Fina GS je certificirala svoj Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001, Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, te posjeduje potvrdu sukladnosti Sustava upravljanja rizicima s normom ISO 31000.

Fina GS koristi tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika svoje Internet stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite podataka o korisnicima stranice, Fina GS koristi industrijske standardne zaštitne mjere, primjerice firewall i zaštitu lozinkom. Ipak, korisnik se dužan pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Korisnik stranice mora biti svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažuriranog antivirusnog programa, osobnog firewall programa, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

 

5. Korištenje kolačića (eng. cookies)

Internet stranica Fine GS ne koristi kolačiće.

 

6. Čuvanje osobnih podataka

Fina GS poštuje načelo čuvanja osobnih podataka dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka te

za svaki sustav pohrane propisuje razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje.

Osobni podaci se  čuvaju i pohranjuju uz primjenu organizacijsko tehničkih mjera koje osiguravaju očuvanje njihove povjerljivosti, integriteta i dostupnosti.

U pogledu čuvanja i pohrane osobnih podataka Fina GS može biti uvjetovana različitim obvezama. Te obveze uključuju koliko dugo može ili mora čuvati i pohranjivati osobne podatke i kada i kako ih može brisati i uništiti.

Obveze čuvanja i pohrane osobnih podataka mogu proizaći iz zakona ili drugog propisa ili iz ugovora i izjava koje voditelj obrade sklapa sa zaposlenicima, kupcima, dobavljačima proizvoda i usluga iliostalim partnerima.

Fina GS  može biti uključena u nepredvidljive događaje kao što su parnice, produženje rokova garancije, ili katastrofe koje zahtijevaju pristup izvornim dokumentima kako bi zaštitila svoje interese ili interese zaposlenika, kupaca, dobavljača, te ostalih  partnera. Zbog navedenih razloga neki osobni podaci  moraju biti pohranjeni  dulje od propisanog razdoblja.

 

7. Prosljeđivanje osobnih podataka

Fina GS može osobne podatke proslijediti trećim osobama na korištenje  u sljedeće svrhe:

 1. u vezi sa pružanjem usluga ukoliko je klijent na zakonit način upoznat s takvim prosljeđivanjem,
 2. odgovarajući na zahtjeve tijela državne vlasti ili kada se takvo korištenje nalaže temeljem zakona, sudskih naloga ili službenih tijela, ili
 3. radi revizije poslovanja ili  provođenja istrage ili davanja odgovora na pritužbe ili sigurnosne prijetnje.

U slučaju ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, Fina GS će vas o tome prethodno informirati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama bez da vas obavijestimo. Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni pružateljima vanjskih usluga na području Europske unije, te vanjskim pružateljima usluga  u  trećim zemljama za koje postoji odluka Europske komisije o primjerenosti ili ako smo s pružateljem usluga ugovorili primjerena jamstva ili pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Zabrana korištenja u svrhe direktnog marketinga: bez vaše izričite suglasnosti, Fina GS neće koristiti vaše osobne podatke u svrhe direktnog marketinga ili prodavati ili na drugi način omogućiti korištenje osobnih podataka trećim osobama u svrhe njihova vlastitog direktnog marketinga.

 

8. Vaša prava i kako ih možete ostvariti

 1. Pravo na informiranje

U trenutku prikupljanja vaših osobnih podataka dužni smo vam pružiti informacije sukladno zakonskoj regulativi na jasan i lako dostupan način. Navedene informacije uključuju, ali se ne ograničavaju na: svrhe obrade, pravni temelj obrade, primatelje podataka, razdoblje pohrane, vaša prava vezana uz osobne podatke. U situaciji kad smo vaše osobne podatke zaprimili od treće strane (na zakoniti način) u trenutku prvog kontakta koji s vama ostvarimo uz već navedene, pružit ćemo vam i informaciju o izvoru osobnih podataka.

 1.  Pravo na pristup

Od nas možete tražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podacite ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima.

 1. Pravo na ispravak

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

 1. Pravo na brisanje

Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

 1. Pravo na povlačenje privole

Ukoliko se obrada vaših osobnih podataka temelji na privoli koju ste nam dali, vaše je pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu.

 1. Pravo na ograničenje distribucije

Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.
 1. Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 1. Pravo na prigovor

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

 1. Pravo na žalbu

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka i nadzornom tijelu unutar EU.

Ostvarivanje prava

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 2. ove Izjave te koristeći obrasce koji se u tu svrhu nalaze na našoj Internet stranici.

Potvrda identiteta

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.

Zlouporaba prava

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

 

9. Promjene i ažuriranje

Fina GS će redovito ažurirati ovu Izjavu o privatnosti.

Sve izmjene i dopune ove Izjave biti će objavljene na našoj Internet stranici.

 

10. Područje primjene

Obvezu pridržavanja odredbi ove Izjave privatnosti imaju svi radnici Fine GS, sve osobe koje privremeno obavljaju poslove prema ugovoru te svi vanjski suradnici ili partneri Fine GS koji dolaze u doticaj sa osobnim podacima koje Fina GS obrađuje kao voditelj ili izvršitelj obrade.

 

Obrasci za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika:

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ispravak ili nadopunu osobnih podataka

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podacima

Molimo da prilikom podnošenja zahtjeva navedete sve predviđene podatke te da zahtjev podnesete na jedan od načina navedenih na obrascu. 

For all questions related to our services, please contact us with full confidence. Our team will solve all your security-logistic problems.